001.jpg

因果報應者,出生世間一切聖人之所共宣者也。儒家《易經》云:「積善之家,必有餘慶;積不善之家,必有餘殃。」佛家《涅槃經》云:「善惡之報,如影隨形;三世因果,循環不失。」道家《太上成應篇》云:「禍福無門,惟人自召;善惡之報,如影隨形。」是知因果報應一法,確為世出世聖人所共昌弘。

 

然則,聖人何以欲宣因果報應一事耶?第以因果者,即真理、即事實、即大權也。曰真理,乃從體說;性體本具妙理,雖欲明而不可圓解,故必宣而明之。曰事實,乃從相說;顯於一切人事,雖欲隱而不可得也,故必惕而勵之。曰大權,乃從用說;施於一切眾生,雖欲棄而無可代替者,故必推而行之。以故聖人,雖異口而同唱,令諸眾生,悟此真理,知此事實,運此大權;從而防護三業,令身不犯錯諸惡而行眾善,令心歸復清淨而露圓明。如此,豈有不意誠、心正、身修、家齊、國治、天下平者耶?必也臻於聖賢之域矣。故知因果報應一法,大矣哉!苟鄙為鄉老之言,以老生常談忽之,則至愚至癡者矣!

 

因果報應諸事理中,殺業之報最重。何以故?蓋天運四時,地滋萬物,皆為生養;即天覆地載之性德,在溥利萬物,令生生不息也。若有愚人,傷物生機,斲物正命,干違天地至德之行,必遭不忍卒言之惡報。反之,能順應天地好生之德,施行戒殺護生、濟急救貧者,亦必有不思議之善報焉,此一定之事理也。

 

淨松居士,為人謙和,處事盡責,嘗共學於蓮友學苑,知為虔敬三寶、務實念佛之善知識也。國中老師退休後,多親近員林蓮社諸師友。旋以善根,締審民風,憫近世人心,不信因果,競趨功利,多造惡業;既壞亂公安於今時,將火獄償罪於他日。居士轉此不忍之心,乃搜集書刊,選錄因果報應諸事例,彙為一冊,箋曰《因果報應實證》。復詳述因果理事之隱顯,時空之關係,善惡之果報,回心向善之感應;末後導歸淨土,以圓世出世之因果。嗟夫若人,嚶嚶之鳴為醒世迷,恂恂編述冀挽頹風。斯人而有如斯悲懷,斯書必有覺世大功,此亦因果之必然矣。奉囑為序,不敢以不文辭,謹述管窺以隨喜,並籲有緣君子,閱此書而知返照,助桑梓以勸化,則家國幸甚!眾生幸甚!

 

 

 

1991年歲次第二辛未驚螫 雪門弟子淨軍謹識于報恩室

創作者介紹
創作者 lifeexplorer 的頭像
lifeexplorer

喜樂、光明、空靈

lifeexplorer 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()